Svépomocné rodičovské skupiny

center

7. setkání Svépomocné rodičovské skupiny 9.6.2015

Sedmé setkání rodičovské skupiny, poslední před prázdninami, se uskutečnilo dne 9. června 2015 na středisku ELIADA Brno a DOREA Brno, a ve standardním čase od 17:00 do 20:00.
Sešlo se 6 matek a dvě koordinátorky. Ve vedlejší místnosti se asistent ze Střediska ELIADA, Brno věnoval jednomu chlapci.
První část před příchodem hosta jsme využily na vzájemné sdílení aktuálních událostí, prožitků a pocitů, předávání informací, vzájemnou podporu. Diskutovalo se např. o nyní „horkém“ tématu očkování dětí, o partnerských vztazích, o sladění náročné péče o dítě s možností věnovat se pravidelně i jiné činnosti i o tom, jak projít a připravit dítě na lékařské vyšetření a samozřejmě i o jiných tématech.
Ve druhé části jsme přivítaly paní Hanu Pinknerovou, spisovatelku, která provozuje vlastní knihkupectví s galerií. Přinesla na ukázku několik svých knížek. Z jedné z nich s názvem „Další porce potěšení“ nám přečetla několik krátkých povídek, milých a navozujících pozitivní energii, o drobných radostech v životě ženy, které je dobré si uvědomovat a vychutnat. Paní Pinknerová je velmi zajímavou a otevřenou osobností, v životě se věnovala různým oblastem, je vystudovaná pedagožka a učila své děti doma, když to po převratu bylo umožněno. Má kromě jiného hodně zkušeností s tzv. Domácí výukou, projektovým učením, alternativním školstvím a o tom všem jsme povídaly. Dále také o mateřství a babičkovství, zahrádce a bylinkách, o představivosti a vnímavosti, o tom, co vše může způsobit potěšení. Předala nám kromě množství jiných podnětů i nápad psát si do diáře, co hezkého se v ten den událo- Potom, při zpětném prohlížení zápisků, můžeme vidět, že život nejsou jen starosti…

6. setkání Svépomocné rodičovské skupiny 5.5.2015

Již šesté setkání rodičovské skupiny proběhlo dne 5. května. Zúčastnilo se 7 rodičů (z toho jeden manželský pár) a obě moderátorky (pí Beranová a pí Heroutová). Asistentka z Eliady zajistila potřebné hlídání a zabavení 1 chlapce.
Po úvodním krátkém představení a stručném zopakování hlavních zásad, které je potřeba ve skupině dodržovat, jsme postupně ostatním sdělovali, jak se kdo dnes cítí a jak je naladěn na spolupráci. Poté se rozvinulo sdílení a diskuze o aktuálních tematech i o tom, co v kom doznívá z minulého setkání. Dotkli jsme se např. temat sdělování nepříznivých zpráv zdravotnickými pracovníky, jak reagujeme na zjištěnou diagnózu dítěte, krizových situací a co může být pomocí, vztahů v rámci širší rodiny.
Po přestávce následovala společenská hra s psychologickým potenciálem „Šestý smysl“, kterou si účastníci mohli ověřit svou schopnost vcítit se do povědomí druhých, odhadnout jejich způsob myšlení a chování v určitých situacích, zkrátka vidět věci jejich očima. O hráčích, kteří dosáhnou v této hře relativně vyššího počtů bodů lze říci, že mají dobrý kontakt s vnějším světem a dosahují i lepšího přizpůsobení svému sociálnímu prostředí. Hra přinesla i odlehčení a pobavení. Rozvinula se i diskuze o tom, jakou máme zkušenost s empatií (vcítěním) od svých blízkých i širšího sociálního okolí.
Na závěr se účastníci pod vedením jedné z moderátorek pohroužili do řízené relaxace a imaginace, při které si měli vybavovat obrazy a okolnosti příjemného a dobrého zážitku z minulosti. Poté byli účastníci vybídnuti uložit si tento dobrý zážitek v představě do „zlaté kapsičky“, aby si jej mohli znovu vyvolat, když budou potřebovat posílení.

5. Setkání svépomocné rodičovské skupiny ze dne 31.3. 2015

Tentokrát se sešlo 8 rodičů a 2 koordinátorky. Mezi rodiči byly dvě nové maminky a jeden manželský pár. Hlídání bylo potřeba zajistit pro jednoho chlapce, o kterého se asistentka starala ve vedlejší herně.
V první části setkání s námi pracovala jako host muzikoterapeutka PhDr. Katarína Grochalová. Přinesla sebou několik hudebních nástrojů a materiál, který používá při práci s dětmi v ZŠ a MŠ pro děti s poruchami zraku (např. bubínky, tibetské misky, vlastnoručně vyrobené pomůcky, které lze rozezvučet do rytmu, kamínky, oříšky a své autorské písničky pro různé příležitosti). Za jejího vedení a doprovodu kytary jsme si mohli prožít jednu muzikoterapeutickou lekci i s návody, co lze doma se svými dětmi zkoušet. Z následné diskuze ve skupině vyplynulo, že někteří rodiče by rádi absolvovali podobný zážitek s muzikoterapetkou společně se svými vlastními dětmi.
Ve druhé části setkání přišly na řadu aktuality, sdílení, předávání informací mezi rodiči navzájem. Představily se nové členky skupiny a sdělily, co právě řeší se svými dětmi. Pro jednu z maminek bylo velmi aktuální téma lázeňského pobytu dítěte za doprovodu rodiče a výběr vhodných lázní vzhledem ke specifickým potřebám dítěte, v tomto směru dostala hodně informací a povzbuzení od ostatních, kteří již jsou v této oblasti zkušenější. Samozřejmě se probírala i jiná temata.
Další skupinové setkání se uskuteční v úterý 5. května v obvyklém čase, od 17,00 do 19,45 hod.

Pozvánka na 5. setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Další setkání skupiny se z důvodu velikonočních svátků na počátku měsíce dubna, uskuteční již v úterý 31. března, a to v obvyklou dobu od 17,00 do 19,45 hodin, v prostorách střediska ELIADA a Poradny rané péče DOREA (ul. Kamenná č. 21).
1. část setkání
bude věnována setkání s hostem, PhDr. Katarínou Grochalovou
diplomovanou muzikoterapeutkou švédské FMT metody v muzikoterapii, kterou studovala přímo ve Švédsku. Tato metoda je zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla prostřednictvím hudebních nástrojů, a spoluprácí mezi terapeutem a klientem je mozek příjemným způsobem aktivován a podněcován k činnosti.
Paní doktorka Grochalová se dlouhodobě věnuje práci s dětmi s různými handicapy i přednáškové činnosti. Pracuje jako hudební terapeutka na MŠ, ZŠ a SŠ pro děti se zrakovým postižením v Brně.
Budeme mít možnost si s ní prožitkovou formou vyzkoušet některé postupy sami na sobě.
Je důležité, aby zájemci přišli včas – v 17 hodin, abychom mohli plně využít času, který nám paní Grochalová může věnovat, tj. přibližně 1,5 hodiny.
2. část setkání
bude věnována vašim potřebám, sdílení, aktualitám, vzájemnému předávání zkušeností.

Těšíme se na Vaši účast

Proběhlo 4.setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Již čtvrté setkání skupinky pro rodiče proběhlo v úterý 3. března 2015. Setkání moderovali pí. Milena Beranová, spolu s pí. Markétou Heroutovou.
V místnosti nám při aktivitě opět dělaly společnost i dvě malé děti, které pro jejich nízký věk od maminek neoddělujeme. Průběh skupinky tím narušen nebyl, v případě potřeby se o jednu z malých holčiček starala i teta dítěte. Ve vedlejší místnosti se pak naše asistentka věnovala jednomu chlapci a výborně se při společných hrách bavili :-).

Jedna z moderátorek, která se poslední skupinky nemohla účastnit z důvodu nemoci, se na počátku setkání krátce seznámila s novými účastníky, kteří se k nám přidali při minulém setkání.
Úvod jsme tentokrát postavily na aktivitě „Co mi vyplavilo moře mého života“.
Maminky si měly vybrat po jedné krabičce z prostoru, ve které byl umístěn vždy jiný drobný předmět. Každá z účastnic pak měla prostor o „svém“ předmětu pohovořit. Jako vodítko byly uvedeny otázky, ale nebylo nutné držet se osnovy. Cílem bylo asociativně se zamyslet nad tím, jak by předmět mohl souviset se stávající situací v životě každé z nich. S využitím skupinové dynamiky jsme se dotkly témat osobních potřeb a hranic. Jak vyjádřit okolí, že potřebuji pomoci, odpočinout si a udělat si prostor pro sebe.
Skupina se již začíná znát, a tak je možno hovořit o vzájemné důvěře a otevřenosti. Ve skupině probíhaly živé zpětné vazby, nápady i emoční podpora do situací, se kterými zúčastněné přicházely.

Příští setkání rodičovské skupiny se bude konat již v úterý 31. března 2015, a to v obvyklém čase i na stejném místě. Program byl předběžně nastíněn již při setkání – tentokrát nás čeká Muzikoterapie, pod vedením Dr. Grochalové.

Program 4. setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Další skupinka pro rodiče proběhne v úterý 3. března 2015, v již obvyklém čase od 17,00 do 19,45 hodin, v prostorách střediska ELIADA a Poradny rané péče DOREA (ul. Kamenná 21).
Bohužel, avizovaný host – poradenský psycholog PhDr. Tomáš Novák – se potýká s chřipkou a musel tak na poslední chvíli svou účast zrušit. Budeme se však snažit domluvit s ním náhradní termín.
Pro toto setkání jsme si tak pro Vás připravily následující:
Úvodní aktivitu, která může pomocí fantazie otevřít z jiného úhlu cestu k našemu prožívání i k našim očekáváním.
Poté bude otevřen prostor a čas Vašim aktuálním potřebám, tématům, sdílení, předávání informací a zkušeností.
Pokud budete mít zájem o další řízenou činnost, můžeme nabídnout mapování našich osobních potřeb a jejich naplňování zážitkovou formou.

Proběhlo 3.setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Další skupinka pro rodiče proběhla 3. února 2015. Setkání v tento den moderovala pí. Milena Beranová, z důvodu nemoci se druhá z moderátorek, pí. Markéta Heroutová, tohoto setkání nemohla účastnit.
V místnosti nám tentokrát při aktivitě dělaly společnost i dvě malé děti, které jsme pro jejich nízký věk od maminek neoddělovaly, nijak však průběh aktivity nerušily, a většinou spokojeně spaly. Ve vedlejší místnosti pak naše dvě asistentky zajistily potřebné hlídání pro menší počet dalších dětí.
Vzhledem k tomu, že přišly dvě nové účastnice a jedna po delší době, bylo mnoho co sdělovat a vyprávět, představit krátce své příběhy. Ukázala se opět síla skupinového zpracovávání a předávání informací a zkušeností. Všichni se zapojovali s upřímným zájmem a snahou přispět dotazy k upřesnění, nápady na způsoby řešení, emočním sdílením a podporou.
Ke konci se diskutovalo i v menších skupinkách podle aktuální problematiky.

Příští, již 4. setkání, pak proběhne v úterý – 3. března, od 17 do 19,45 hod. (časový rozsah stejný jako při předešlých setkáních).
Místo setkání bude opět na středisku ELIADA/DOREA, (ul. Kamenná 21).
Program Vám upřesníme opět s předstihem :-), ovšem již nyní můžeme prozradit, že hostem tentokrát bude známý a uznávaný poradenský psycholog PhDr. Tomáš Novák, zaměřující se na rodinné a manželské poradenství. Více informací k této osobnosti jsou dostupné na webové adrese: http://novaktomas.ic.cz/

Už nyní se tak těšíme na další společné setkání.

Program 3.setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Třetí setkání skupinky pro rodiče proběhne v úterý 3. února v době od 17:00 do 19:45 hodin v prostorách střediska ELIADA a Poradny rané péče DOREA, na ul. Kamenná 21.
V první části setkání:
v trvání cca 1 hod. – se budeme věnovat krátkému přivítání a představení případných nových účastníků, poté sdílení informací, zkušeností a aktuálních témat, se kterými jednotliví účastníci přijdou a chtěli by na ně slyšet odezvu ostatních.
Můžeme se i vrátit k něčemu, co doznívá z minulého setkání.
Po krátké přestávce se tentokrát budeme zabývat tématem: „Potřeby rodičů dětí s postižením a možnosti jejich naplňování u jednotlivých účastníků“
Program může být pružně pozměněn, vynoří-li se potřeba řešit něco naléhavého.
Přivítáme Vaše návrhy témat, o kterých byste v příštích setkáních chtěli diskutovat, která by Vás zajímaly.
Těšíme se na setkání.

2. setkání Svépomocné rodičovské skupiny

Druhé setkání skupinky pro rodiče proběhlo hned zpočátku Nového roku – a to v úterý 6.ledna 2015. Setkání moderovali opět pí. Beranová a pí. Heroutová.

V první části setkání jsme přivítali nové účastníky, kteří se představili a plynule jsme přešli ke sdílení aktuálních událostí, pocitů, situací spojených s nejistotou, obavami nebo naopak pozitivním vyústěním. Zapojovali se všichni členové skupiny a přispívali svými zkušenostmi a prožitky.

Po přestávce se k nám ve druhé části setkání připojila paní ing. Zuzzi Husárová, která mimo další aktivity, pořádá meditační workshopy. Napřed s námi teoreticky probrala, co je to stres a jak se projevuje v našem organismu, poté možnosti, jak stres snižovat – od potravin, které podporují spalování stresového hormonu Kortisolu, po psychohygienická opatření začleněná do životního stylu a možnost vypracování rituálu, kterým lze akutní stres zvládnout. Mezi protistresová psychohygienická opatření patří také meditace.
Tou nás také paní Husárová na závěr setkání provedla – meditací/relaxací, zaměřenou na tělesné a psychické uvolnění.
Další, již 3. setkání, pak proběhne opět v úterý – 3. února, od 17 do 19,45 hod. (časový rozsah stejný jako při předešlém setkání).
Místo setkání bude opět na středisku ELIADA/DOREA, (ul. Kamenná 21).

Těšíme se na Vaši účast :-).

Zde pár fotek v galerii:

Informace k 2.setkání Svépomocné rodičovské skupinky
1. setkání Svépomocné rodičovské skupiny

1 setkání svépomocné skupinky

Pozvánka na Svépomocné rodičovské skupiny
Informace k aktivitě Svépomocné rodičovské skupiny

Zpět na homepage