Spolupráce s NNO

Navázání úzké spolupráce s neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči z.s

center

Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”

Dne 18.2.2016 se v rámci projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí uskutečnil Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”, který připravil partner projektu Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Za účasti zástupců z oborů školství a sociálních služeb, ale i pečujících a taktéž mladých lidí se zdravotním postižením jsme měli možnost si vyměnit zkušenosti a názory na vzdělávání mládeže s hendikepem a jejich přípravu na praxi. Velmi zajímavým byl příspěvek kolegyň z organizace Asistence o.s.p. a jejich prezentace tranzitního programu, ve kterém pomáhají mladistvým s tělesným postižením vyhledávat vhodné obory pro studium a také následnou praxi. Na závěr programu vystoupila paní Magda Majo se svým životním příběhem, zcela jistě inspirativním nejenom pro lidi se specifickými potřebami. Tato dáma byla vyhlášena Zaměstnancem roku 2013 na otevřeném trhu práce. Pracuje jako účetní v českém Centru sdílených služeb společnosti Siemens s.r.o., které v Ostravě zaměstnává přes 500 lidí. Paní Magda Majo ukázala svému okolí i velké firmě, že zaměstnávat tělesně postiženého člověka může být přínosem pro všechny strany.
autor článku: Mariana Melcherová

3. setkání s Partnerem projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí“.

V pondělí 4. května 2015 proběhlo již 3. setkání s Partnerem projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí“
Partnerem tohoto projektu je nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. Setkání se tentokrát
konalo v Brně, kde zázemí poskytli zástupci střediska Eliada.
Z Ostravy vyrazili na schůzku pověření zástupci Centra pro rodinu a sociální péči.
Tentokrát jsme se sešli v Lužánkách, kde bude na podzim probíhat Výstava s názvem „Svět našimi smysly“.
Cílem tohoto setkání byla prohlídka prostoru v Centru volného času, Lužánky. Celé setkání se neslo v duchu
výstavy. Řešili jsme překážky, které vyvstaly z vzájemných dotazů a následně organizační věci jako, způsob
zajištění předmětů během výstavy, časové možnosti pro lektorování, možnosti parkování apod.…
Po prohlídce prostor v centru volného času jsme se přesunuli na středisko Eliada-Dorea a dolazovali jsme
nejasnosti či věci, které vyplynuly z prohlídky. Společně jsme se snažili odpovědět na otázky, které vypracovali
zástupci z Centra pro rodinu a sociální péči a také jsme řešili dotazy, které vzešly ze střediska SD.
V závěru setkání jsme navázali na téma, které bude předmětem další partnerské schůzky. Budeme se zabývat
přípravou kulatých stolů, konverzací ohledně témat a návrhů, jak tato témata obohatit. Dále pak nás čeká
shrnutí výstavy a hodnocení již uběhlé práce na projektu.
Příští setkání proběhne opět v Brně, někdy během listopadu.

Marie Obrová

2. setkání s Partnerem projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“.

V pondělí 2. února 2015 proběhlo již 2. setkání s partnerem projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“
Partnerem tohoto projektu je nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. Setkání se tentokrát konalo v Ostravě, kde tato nezisková organizace sídlí.
Z Brna vyrazili na schůzku pověření zástupci střediska ELIADA Brno, a to i za Poradnu rané péče DOREA Brno.
Na začátku setkání jsme navázali na setkání minulé – zhodnotili jsme si vytyčené úkoly. Pracovníci jednotlivých středisek na přelomu roku průběžně shromažďovali své poznatky, zpětné vazby, připomínky, vhodná témata pro tzv. „Kulaté stoly“, a také dotazy pro partnerskou organizaci-ke způsobu jejich práce. Při vzájemné diskuzi těchto bodů na setkání jsme si pak mezi sebou předávali cenné zkušenosti i rady – obohatily nás osobní zkušenosti v rámci problematických oblastí poskytování služeb a péče, a to za jednotlivá střediska i pracovníky. Tentokrát jsme se zabývali hlavně tématem, vztahujícím se k poskytování přímé péče, nákladů a zaměstnávání asistentů v přímé péči, zpestřením bylo i uvedení metod dané práce v zahraničí, i zmínění specifik práce s klienty s PAS v ČR.
Různá specifika služeb jsou dobře znatelná i dle kraje, ve kterém se služby poskytují, samozřejmě i dle velikosti daných organizací a rozsahu jejich služeb, délky jejich fungování.
Zpětné vazby z osobního setkání lze poté lépe implementovat do praxe, služby tak můžeme nadále kvalitněji rozvíjet, dle cílových skupin našich klientů.
V bodech setkání jsme neopomněli ani na zásadní, a to tzv. „Kulaté stoly“ – probírali jsme témata, která naše organizace budou pro tuto aktivitu volit – dle aktuálních potřeb v daných krajích a dle oblastí, která jsou vnímány jako nejproblematičtější pro danou cílovou skupinu.
Na závěr setkání jsme si vytyčili téma pro příští setkání, které se uskuteční na začátku měsíce května, a to v Brně – v prostorách střediska ELIADA a Poradny rané péče DOREA .

Kupková Michala

První pracovní setkání s neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. z Ostravy, jakožto s partnerem projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“.

Dne 3. 11. 2014 proběhlo v rámci našeho nového projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ první pracovní setkání s neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. z Ostravy, jakožto s partnerem daného projektu.
Schůzky se z naší strany účastnili zástupci střediska ELIADA Brno i Poradny rané péče DOREA Brno. Zmíněná střediska Slezské diakonie v Brně pak projekt realizují.
Těchto schůzek proběhne v rámci trvání celého projektu celkem 5 (3 v Brně, 2 v Ostravě).
První setkání se konalo v prostorách Slezské diakonie v Brně.
Společné setkávání nám umožňuje navázat hlubší spolupráci s další neziskovou organizací, poskytující sociální služby, dále vzájemné předávání zkušeností, sdílení know-how, a v neposlední řadě také společný rozvoj problematických oblastí našich služeb a péče, určených cílové skupině dětí tělesně, mentálně a kombinovaně hendikepovaným, ale také dětem a mládeži s autismem.
Výstupem setkávání, spolu s výstupem ze setkávání s odborníky u „Kulatých stolů“ (ty budou probíhat v roce následujícím), by mělo být vytvoření jednoduchého písemného dokumentu, ve kterém budou specifikovány negativa, aktuální a akutní témata, týkající se dané cílové skupiny. Dokument bude posléze předložen v rámci připomínkování prostřednictvím ombudsmanky v Poslanecké sněmovně. Chceme tak podnítit jednání právě na této úrovni, a tím přispět k následným změnám v této oblasti ve prospěch dětí se znevýhodněním.
Na prvním setkání jsme si tak s Partnerem Projektu vytyčili vzájemnou spolupráci, náplně jednotlivých setkávání, představili jsme si jednotlivé služby za obě organizace. Z diskuze jsme zjistili rozdíly v poskytování služeb v rámci různých krajů, i v oblasti financování meziregionálních služeb. Součástí diskuze bylo i téma výše zmíněných „Kulatých stolů“ – k bližšímu upřesnění jejich realizace. Vzájemně jsme si také předali informační brožury, a časopisy, které naše organizace vydávají. Na závěr setkání jsme si vytyčili úkoly k dalšímu setkání.
Těšíme se tak na další schůzku, tentokrát v Ostravě, která se bude konat v následujícím roce na počátku února.

Kupková Michala

Zpět na homepage