Arteterapie

center

17.2.2016 – 4.3.2016 – Výstava pod názvem “Příběhy imaginace” v Galerii RUV

Díky poskytnutému grantu z EHP fondů ve Slezské diakonii v Úseku Brno byl v roce 2014 odstartován projekt pod názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Jeho cílem je zkvalitnění a zefektivnění komplexního přístupu k rodinám pečujícím o děti s handicapem. Pracovníci projektu se snaží prostřednictvím podpůrných aktivit projektu přispět k posílení rodinného zázemí a k rozvoji sebedůvěry všech rodinných příslušníků.

Dílčí projekt Arteterapie byl realizován v rámci již zmíněného projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ (2014–2015). Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Významnou část participujících tvořily děti s poruchou autistického spektra. Náplň arteterapie směřovala po celou dobu k posílení komunikace, sebevědomí a sebeprožívání dětí i rodičů. Vznikla spousta situací, při kterých mohli rodiče s dětmi intenzivně prožívat jejich úspěchy, a to jak v komunitě arteterapeutické dílny, tak jejich prezentací na veřejnosti.

Obsah arteterapeutické dílny byl koncipován formou individuální i skupinové tvorby v ateliérovém prostředí. Sestavený koncept vychází z aktuálních zahraničních trendů a nalézá tak terapeutický smysl v procesu výtvarné tvorby samotné. Nevyžaduje bezpodmínečně psychologickou interpretaci a diagnostiku klientů. V zahraničí se tak popisuje souslovím „Art for Therapy“. Jedná se o aplikaci výtvarných postupů bez nároku na psychoterapeutickou interpretaci činnosti klienta. Garantem arteterapeutické dílny je Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., který se výtvarnou tvorbou osob se zdravotním postižením dlouhodobě zabývá a na uvedené téma odborně publikuje.

Projekt počítal s již zmíněnou přítomností a zapojením rodičů do kreativní výtvarné činnosti společně s dětmi a lektory. Tento cíl se podařilo dostatečně naplnit. Arteterapeutická dílna se tak hlásí k filosofii arteterapie, jež je založena na přesvědčení, že každý člověk, ať už bude, či nebude vzdělán v umění, má latentní schopnost přenést svůj vnitřní prožitek a související emoce do vizuálních tvarů (obrazů). Vzniklé artefakty (kresby, malby, plastiky) byly cíleně využívány jako asociace pro společné diskuse rozvíjející autentickou výtvarnou tvorbu. Preferovaný tzv. produktivní přístup v dílně představuje tendence, které vyžadují maximální aktivitu dítěte dle jeho individuálních schopností a specifických vzdělávacích potřeb. Tvořivá expresivní činnost aktérů arteterapeutické dílny se stala jedním z účinných způsobů jejich poznání. To odpovídalo výchovně-vzdělávacímu záměru dílny jako volnočasové aktivity.

Lze shrnout, že složky psychiky dětí i dospívajících, jako jsou představivost, imaginace a fantazie, představují pro arteterapii velký potenciál, se kterým se snaží lektoři pomocí různých postupů pracovat. V představách se projevují tvořivé schopnosti, ale i jeho obavy a touhy. Pomocí imaginace se člověk může vrátit k některým situacím ze svého života, může je znovu prožít, zpracovat je pod vedením arteterapeuta, reflektovat je do výtvarné podoby. Zmíněná imaginace je vedle inteligence základní schopností člověka. Tuto schopnost má každý člověk v různé míře. Strategie vizualizace (zobrazení představ a myšlenek) je používána nejen k arteterapeutickým cílům. S tímto předpokladem pracujeme i v arteterapeutické dílně realizované v brněnském středisku Slezské diakonie.

Vzniklé artefakty autorů prezentují příběhy výtvarného myšlení a imaginace, které mohou zpochybnit časté stereotypy uvažování a zvyklostí, jež nás běžně obklopují. Nutí nás přemýšlet nad slovy, jako je krásno, abnormalita, postižení, jinakost, mainstreamová kultura, a stavět je do nových souvislostí. Výsledky vlastní kreativní činnosti poukazují na samu podstatu člověka – tvůrce, která může být právě v prezentovaných fotografiích a vystavených dílech galerijních instalací snáze objevena.

Participace na tomto projektu byla přínosná, jelikož umožnila spolupráci vysokoškolského pracoviště s praxí a předávání nejnovějších zahraničních poznatků v oblasti vzdělávání a sociální práce. Projekt také napomohl vytvořit specifický prostor pro studenty PdF MU a zapojit je do profesionálního týmu spolu se svými vysokoškolskými pedagogy. V neposlední řadě byla důležitá podpora konkrétních rodin a jejich dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i společně šířené myšlenky inkluze ve společnosti a ukázky příkladů dobré praxe.Témata projektu byla zpracována v závěrečných pracích vysokoškolských studentů Pedagogické fakulty MU v Brně v roce 2015–2016.

Kurátoři výstavy: Pavel Sochor, Veronika Smíšková, Tereza Mikulová, Vendula Skotáková

9.12. Arteterapie – skupina starší děti

Arteterapie se zaměřila pod vedením lektorů na posilování vybraných složek dětského výtvarného projevu. U Lucie byl i nadále aplikován terapeutický směr arteterapie, ale již s edukačními principy reflektujícími koncept bazální stimulace jako základní platformy pro její učení. Závěrem dílny došlo ke společnému hodnocení dosavadních změn v tvorbě (kresba, modelování, plastika) všech dětí s jejich rodiči. Zpětnou vazbu poskytli i přítomní lektoři. Náplň dílny arteterapie směřovala k sebereflexi získaných zkušeností za celou dobu konání.

2.12. Arteterapie – skupina mladší děti

Arteterapie se zaměřila pod vedením lektorů na posilování všech složek dětského výtvarného projevu. Důležitý nebyl výsledek dětské tvorby, ale kvalita procesu probíhajícího při zobrazení. Lektoři představili metodiku, ve které výtvor přispěl k duševní dynamice a tvořivosti. Důležité je to, jak dítě zápolí s problémem uskutečnění svého záměru. Ve výtvarném projevu dětí se objevily určité pravidelnosti, kterými se liší dětské práce od viděné skutečnosti. Nejsou to tedy chyby, ale spíše zákonitosti dětského postupu tvorby. Rodiče byli upozorněni, že jejich děti snadno napodobí hotová schémata dospělých, zejména mohou-li je sledovat. Je to cesta, která však nevede k potřebnému autentickému a originálnímu rozvoji vlastních obrazných vyjádření jejich dětí. Závěrem společného setkání došlo opět k hodnocení dosavadních změn u dětí od jejich rodičů. Zpětnou vazbu poskytli i přítomní lektoři.

30.11. – Individuální terapie

Individuální arteterapie měla za cíl zhodnocení dosavadní práce a zpětnou vazbu o přínosech z realizovaných setkání arteterapie za celý rok. Lektor diskutoval se studentem význam tvorby. Pozitivní vliv arteterapie se ukázal ve verbální i nonverbální složce řeči studenta vztahující se k interpretaci jeho tvorby. S dobrým výsledkem proběhla komunikace nad tématy, smyslem a osobní motivací tvorby. Lze konstatovat pozitivní vývoj v osobitém výtvarném vyjadřování a budování autentického tvůrčího stylu směrem ke konotacím uměleckého stylu outsider art.

25.11. Arteterapie – skupina starší děti

Cílem dílny bylo rozvíjení fantazie jako důležité složky psychiky. U Lucie byl i nadále aplikován terapeutický směr arteterapie, ale již s edukačními principy. Lektoři vycházeli u všech dětí (studentů) z předpokladu, že výtvarný projev není jen záležitostí estetickou, ale i prostředkem rozvíjení psychosomatických funkcí: vnímání, myšlení, představivost – fantazie a cítění. Workshop arteterapie se tak částečně zaměřil na ozřejmění, jak složitý je vznik výtvarné práce a jak je nemoudré do jeho realizace zasahovat. Jak tedy dítěti pomáhat? Záleží na tom, co se do jeho vědomí a podvědomí ukládá. Sám způsob vnímání je důležitý – s jakou mírou citového prožitku probíhá. Rodiče by měli objevovat svět spolu s dítětem, laskavě a zajímavě, především s citovým zaujetím. Autentický způsob vyjadřování je přece součástí přirozeného vývoje dítěte.

23.11. – Individuální terapie

Individuální arteterapie měla za cíl zhodnocení dosavadní práce a zpětnou vazbu o přínosech realizovaných setkání. Ukázaly se dobré perspektivy vlastního osobnostního růstu a nové prvky v motivaci pro vlastní tvorbu. Student do budoucna získal doporučení od lektora, které by mohlo pomoci k dalšímu rozvoji vlastní autentické a samostatné tvorby mající výtvarné konotace k uměleckému stylu outsider art.

18.11. Arteterapie – skupina mladší děti

Cílem setkání v dílně bylo rozvíjení přirozené dětské spontaneity skrze prvky hry. Lektoři tak zvolili postup – nepředkreslovat a nedávat dětem hotové výtvarné formy. Vycházeli z předpokladu, že dítě využívá při objevování světa všech svých smyslů a protože chce uplatnit to, co o předmětu ví. Čím více dítě ví, tím je kresba, malba i plastika složitější a dokonalejší.

44

11.11. Arteterapie – skupina starší

Cílem setkání bylo rozvíjet rehabilitační prvky arteterapie u Lucie formou prostorového modelování. Lektoři se zaměřili na prvky stimulace vycházející z rámce  bazální stimulace. Následně aplikovali „rehabilitační“ modelování pomocí plastičnosti hlíny. Cílem arteterapie u Lucie bylo dlouhodobě rozvíjet uvědomování si vlastního tělesného schématu na základě procesu tvorby plastiky v prostoru. Vítek se zaměřil na tvorbu objektu na motivy pro něho oblíbených zvířat. Lze pozorovat zlepšování jeho techniky i kvality soustředění se na samostatné dokončení výtvarného záměru.

Skupinová arteterapie – mladší děti ze dne 4.11.2015

Koncept realizované arteterapie byl zaměřen na rozvoj dětské spontaneity a související akční malby. Lektoři nechali děti „cákat barvu“ jako déšť, když dopadá na zem a zanechává stříkance a louže. Následně děti expresivně obtiskovaly části svého těla a textilu na plátno. Vznikla tak expresivní barevná kompozice. Cílem snahy lektorů byla maximální podpora zaujetí malbou u dítěte. Paralelní tvorba plastiky (ze sochařské hlíny) představovala u dalšího chlapce spojení jeho představ s aktuálním zaujetím pro objekty a všední věci (hadice aj.). Vznikl tak originální objekt industriální povahy zasazený do specifického dětského světa.

Skupinová arteterapie – starší děti ze dne 21.10.2015

Konceptem workshopu bylo posílit konceptuální stránku tvorby. Klíčová byla procesní rovina tvorby dětí a realizace jejich záměru. Bohatší vizuální symbolický jazyk umožnil větší porozumění a pochopení tvůrčích individuálních záměrů dětí. Závěrem společného setkání byla provedena skupinová sebereflexe všech zúčastněných (lektoři, studenti, rodiče). Výsledkem sebereflexí bylo společné konstatování, že dobrý rodič bere vždy své dítě a jeho tvorbu naprosto vážně. Zajímá se o jeho výtvory, vyslechne slovní doprovod, pokud má dítě chuť vysvětlovat. Nekritizuje ani nepřeceňuje výsledek svého dítěte.

Skupinová arteterapie – starší děti a mladší děti ze dne 14.10.2015

Dílna arteterapie má ve svém odborném pojetí i složku pasivní, která počítá s percepcí vizuálních a estetických stimulů. Vnímání a následná interakce mezi vystavenými výtvarnými díly má vliv na psychiku každého člověka. Cílem arteterapie v prostorách výstavy bylo sdílení zážitků a názorů na práci jednotlivých dětí a způsobů chápání dětí jejich rodiči. Cílem bylo ukázat na potenciál a míru kapacit dětí a jejich prožívání světa kolem nás. Výtvarná tvorba se ukázala jako nový možný nástroj komunikace a sebeprezentace.

Skupinová arteterapie – mladší děti ze dne 23.9.2015

Proběhla první poprázdninová arteterapie. Všichni byli rádi, že se zase vidí :-).Z fotek je patrno, že zadání byla pestrá.

Individuální Arteterapie ze dne 19.6.2015

Individuální arteterapie představovala práci Petra a Ondřeje se dvěma lektory. Ondřej rozvíjel téma zátiší technikou kresby. Použil na doporučení lektora metodu abstrahování. Dominantou kompozice se stal detail listu v různých tvarových a barevných variacích. Docílil tak originálního výtvarného projevu. Petr pracoval nadále samostatně na svých freskách v prostorách ateliéru a přilehlé chodbě. Technikou malby rozvíjel svůj specifický výtvarný projev charakteristický abstraktními prvky. Malba fresek se stala dlouhodobým konceptem v jeho abstraktní nefigurativní malbě, se kterou se tento talentovaný chlapec prezentuje již několik let.

Skupinová Arteterapie starších dětí ze dne 17.6.2015

Téma arteterapie: Tvorba společné plastiky a objektů s rodiči a jejich dětmi; Objekt – Koule štěstí

Koule štěstí byla symbolem společné kreativní práce dětí a jejich rodičů na společném tématu. Stala se prostorem komunikace a vyjádření vlastních prožitků. Námětem se stal výrok: „Jak lze namalovat barevné štěstí?“

Koule štěstí

V rámci arteterapie, v průběhu Zahradní slavnosti, vznikla takzvaná “Koule štěstí”. Vytvořili ji klienti arteterapie a na Zahradní slavnosti ji společně z ostatními zůčastněnými barevně dotvořili. Zde několik fotek z barvení :-).

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 10.6.2015

Individuální Arteterapie ze dne 5.6.2015

V rámci individuální arteterapie pokračoval Ondřej na svém obraze „ Šachy“. Na základě geometrické kompozice rozložených kamenů nanášel vrstvy jednotlivých barev na plátno dle vlastního algoritmu. Ritualizace práce a strukturace prvků výtvarného vyjádření se stala Ondřejovou metodou. Svoji tvorbu měl tak plně pod kontrolou. Petr dále pokračoval na malbě svých fresek a rozvíjel tak své originální barevné a tvarové variace. Při tvorbě požadoval klid a věcnou komunikaci s okolím.

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 20.5.2015

Individuální Arteterapie starších dětí ze dne 15.5.2015

Ondřej započal s malbou námětu tramvají, ke kterým má osobní vztah. Na obnově historické tramvaje se sám dříve podílel. Barevná kompozice obrazu se tak řídila skutečností. Promalba na pozadí kompozice je však již více abstrahována a vzdaluje se realistickému pojetí. Jako výrazový prostředek dominuje technika kresby, ve které se Ondřej cítí nejjistěji. Petr pokračoval ve své tvorbě rituálním množením svých barevných skvrn na omítku interiéru. Jeho malba expanduje více do prostoru. Jedná se u něj o velký posun ve vnímání prostoru v ateliéru a vytrvalosti jeho tvůrčího záměru.

Skupinová Arteterapie starších dětí ze dne 15.4.2015

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 6.5.2015

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 22.4.2015

Skupinová Arteterapie starších dětí ze dne 15.4.2015

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 8.4.2015

Skupinová Arteterapie starších dětí ze dne 1.4.2015

Individuální Arteterapie ze dne 27.3.2015

Obsah arteterapeutické dílny reflektoval aktuální emoční rozpoložení Petra. Obsah práce byl zaměřen na rozvíjení zkušeností z technologií malby na podkladě vodou ředitelných barev. Výuka byla zaměřena na míchání základních a doplňkových barev. Barva je spojena s emočním vnímáním a aktuálním prožíváním. Petr si zachovává autenticitu své tvorby a rozvoje svého výtvarného abstraktního námětu. Během dílny vyzkoušel I techniku kresby na omítku a papír.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Skupinová Arteterapie mladších dětí ze dne 25.3.2015

Obsah skupinové arteterapie byl zaměřen na posílení zážitku ze svého úspěchu. Byly respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte. Důraz byl kladen na emoční složku výtvarné činnosti. Zážitek úspěchu byl základním konceptem tohoto dne. Tvorba objektů z hlíny podporuje oslabené oblasti dětí s PAS. Jedná se o strukturalizaci, individualizaci a imaginaci. Malba na plátno, papír a další materiály posílila bezprostřední expresi a sebereflexi vlastního prožívání dětí. Splněným cílem byla iniciace většího počtu barev a barevného spektra s dopadem do pozitivního prožívání. Celkově lze hodnotit progresivní vývoj v kvalitnějším sebeprožívání a sebereflexi všech dětí dle svých schopností. Kolektivní sdílení prostoru k tvorbě posiluje interpersonální vztahy jak mezi dětmi navzájem, tak mezi rodiči. Intenzivně zažívají úspěšnost svých dětí. Výtvarná činnost arteterapeutické dílny v celém dosavadním průběhu pozitivně ovlivnila rozvoj osobnosti dětí.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Individuální Arteterapie ze dne 20.3.2015

Obsah dílny byl primárně zaměřen u Ondřeje a na kvalitu práce s kompozicí jeho obrazu. Měl rozvíjet barvu pozadí a figury. Ondřej úspěšně zakomponoval do kompozice svého obrazu části loga projektu. Téma portrétu imaginární osoby podpořilo diskusi nad užitou technologií malby a kresby, která byla v mnohém inovativní. Obraz se tak stal úspěšným facilitátorem komunikace v procesu učení. Pojmenování obrazových symbolů se stalo součástí struktury práce. Do této struktury patřila i příprava barev, jejich míchání a ředění vodou. Lektor se zaměřil na posilování imaginace a kreativity vycházející ze zažitých schémat. Petr opakovaně střídal kresbu a malbu na omítku. Dotazy lektora na způsob práce a význam užitých barevných symbolů podpořily komunikaci a vzájemné pochopení společné práce.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Arteterapie ze dne 18.3.2015 – starší děti.

Arteterapie ze dne 11.3.2015 – mladší děti.

Arteterapie ze dne 6.3.2015 – individuální arteterapie.

Ondřej a Petr pracovali samostatně na svých tématech (figurálních a abstraktních). Vzájemně si bez výraznějších komentářů prohlíželi fáze svých prací. Ondřej se soustředil na volbu barev a zdokonalování jejich míchání za pomoci prvního lektora. Druhý lektor se věnoval asistenci při přípravě a chystání palety barev a jejich vhodné konzistence. Druhý lektor volil u Petra arteterapeutický postup – pozorování schémat a činností, které Petr až rituálně volil. Prokázala se pozitivní vlastnost výtvarné tvorby – dlouhodobá tvorba jako konstruktivní rituál. Petr i Ondřej tak viditelně rozvíjeli své individuální dovednosti výtvarných technik a schopnosti sebereflexe za podpory lektorů, kteří si jejich tvorbu dokumentovali.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Arteterapie ze dne 4.3.2015 – starší děti.

Arteterapie ze dne 27.2.2015 – individuální arteterapie.

Petr se ve spolupráci s lektorem zaměřil na strukturaci – ritualizaci tvorby. Lektor se pedagogickým působením snažil definovat vhodné formy práce. Současně analyzoval nové efektivní formy komunikace (verbální i nonverbální). Petr během dílny dostával maximální možný prostor pro volbu místa své začínající nástěnné malby. Stále si “testoval” prostředí pro své originální a obdivuhodné výtvarné záměry. Náměty z kresby úspěšně začal zpracovávat s novou, pro něj nezvyklou, technologií malby vodou ředitelnými barvami. Byl to významný počin v dosavadní tvorbě Petra, který má výjimečný cit pro barevnou skladbu.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Arteterapie ze dne 20.2.2015 – individuální arteterapie.

Ondřej dokončoval téma portrétu lektora formou kresby na velkoformátový papír. Zvolil vhodnou kompozici a originální barevnou škálu, kterou nabízela sada pastelek, se kterými rád pracuje. Vzhledem k úspěšnému dokončení kresebné kompozice začal poprvé v dílně s malbou na plátno. Té předcházela fáze hledání námětu, tvorba konceptu a seznámení se s technologií. Ondřej vyzkoušel na skicách možnosti výtvarných prostředků a vlastnosti podkladového materiálu. U Ondřeje se projevuje bohatá fantazie a ochota tvořit inovativní postupy i kreativně měnit zavedená schémata. U Ondřeje lze pozorovat dobrý cit pro barvu a kresebné variace.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Arteterapie ze dne 18.2.2015 – starší děti.

Arteterapie ze dne 11.2.2015 – mladší děti.

Individuální arteterapie ze dne 6.2.2015.

Po motivačním a úvodním rozhovoru se Ondřej rozhodl pro koncept tkaného koberce. Návrh vypracoval na velkoformátový papír technikou kresby. Barevné spektrum vycházelo z abstraktních motivů. Přesto dále pracoval na dalším artefaktu – portrétu pana Sochora. Petrovi byla ponechána v dílně výtvarná volnost a lektoři sledovali a nabízeli k vyzkoušení více podkladů. Úspěšně se dařilo vytvořit podmínky, aby Petr přenesl výtvarnou fantazii v nástěnných malbách i do prostředí výtvarné dílny s cílem posílit terapeutický vliv tvorby.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Dne 4.2.2015 proběhla další Arteterapie – starších dětí

Dne 28.1.2015 proběhla Arteterapie skupiny mladších dětí.

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii. Lektoři dnes nešetřili nápady :-)

Dne 21.1.2015 proběhla Arteterapie skupiny starších dětí.

Cíle maximální podpory dětí i docházejících rodičů byly splněny. Tvorba individuálního programu každému dítěti se ukázala vhodná a klíčová pro další úspěch. Modelování prostoru na podkladě návrhů plnilo hned několik funkcí. Jednalo se o rehabilitační, motivační, kreativní a edukační funkci zvolených technik. Dlouhodobě se posilovaly vazby mezi dětmi a přítomnými rodiči. Zažívali pocit úspěšnosti a výjimečnosti z vytvořených artefaktů. Při učení dětí byla spíše volena stimulační technika s využitím prvků bazální stimulace.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Arteterapie ze dne 14.1.2015 – mladší děti.

Arteterapie ze dne 9.1.2015 – individuální arteterapie.

Pro Petra bylo prostředí dílny stále novým prostorem, ve kterém se teprve „rozkoukával“. Byl zvyklý tvořit jen ve svém domácím “ateliéru”. Technika kresby, která dominovala jeho tvorbě, byla použita i v dílně. Pro Petra a lektory to bylo seznamování se s novým prostředím a stylem komunikace lektorů. Vzájemné poznávání bylo podpořeno společnou kresbou na papír. Ondřej byl vybídnut, aby se jeho tématem staly veselé zážitky a oblíbené postavy. Volil techniku kresby. Lektoři si u obou chlapců ověřovali aktuální dovednosti ve výtvarné tvorbě a motivaci a zájem o vizuální zobrazování své imaginace.
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Dne 7.1.2015 proběhla Arteterapie skupiny starších dětí.

V Galerii si můžete prohlédnout jejich práci i výtvory.

Setkávání dětí u Arteterapie se nám hezky rozbíhá

Aktuálně již uskutečňujeme druhé setkání pro obě skupinky dětí (mladší děti/starší děti). Aktivita probíhá každý týden – 1 týden pro mladší, další týden pro starší děti-a takto se nám skupinky obtýden střídají. Všichni účastníci mohou získat nové zkušenosti, a také zážitky při zajímavých a kreativních činnostech-zde přikládáme pár fotek z průběhu Arteterapie, a už nyní se těšíme na další setkávání i na to, co aktivita dalšího zajímavého dětem přinese :-).
Poslední skupinka v tomto roce proběhne ve středu 17.12.2014 pro mladší děti, pak už se uvidíme až po Novém roce-kdy Arteterapie začne pro starší děti hned ve středu 7.1.2015, a pro mladší děti pak o týden později – ve středu 14.1.2015.
Děkujeme za Vaši účast na aktivitě, a přejeme všem krásné vánoční svátky :-)

Arteterapie 10.12.2014. Starší děti

Arteterapie 3.12.2014. Mladší děti – práce se světlem

Arteterapie 26.11.2014 – starší děti

Pozvánka na Arteterapii

Novinky k aktivitě Arteterapie

22. 10. a 23. 10. proběhla první informačně-seznamovací schůzka

Zpět na homepage