Odlehčovací služby – Poruchy autistického spektra

Posláním střediska ELIADA Brno
Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno
Pro koho je služba určena?
Jak je služba poskytována?
Informační brožura pro rodiče
Ceník služeb střediska ELIADA Brno
Kontakt
Etický kodex pracovníků střediska ELIADA Brno
Jak si stěžovat
Doplňkové služby

Posláním střediska ELIADA Brno

Posláním střediska ELIADA Brno – je dítěti s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno

Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno – je podpora rodin, které pečují
o děti a mladé dospělé do 26 let věku s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem, pečující osoba si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA Brno.

Pro koho je služba určena?

Odlehčovací služby podporují rodiny, které pečují o děti a mladé dospělé do 26 let s PAS a to tak, že dítě aktivně tráví volný čas a pečující osoba si může odpočinout nebo si vyřídit své záležitosti.
Odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA, Brno.

Jak je služba poskytována?

Terénní službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta. Umožníme tím pečujícím osobám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením a poskytneme pečovateli prostor k vyřízení osobních záležitostí a načerpání nových sil.

Ambulantní službu poskytujeme ve středisku ELIADA, Brno. Klienti přicházejí do Střediska na jednotlivé aktivity sjednané v individuálním plánu, a to v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Klient může docházet na individuální péči nebo skupinové aktivity. Rodič může být přítomen práci odborníka s dítětem, nebo si může dítě ve sjednanou dobu ve středisku vyzvednout.

Další info

Autismus

Autismus je trvalé postižení dětského mentálního vývoje. Vlivem této poruchy dítě špatně zpracovává a vyhodnocuje informace v mozku (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá), a to ovlivňuje jeho komunikaci, chování k ostatním a představivost.
V České republice žije přibližně 100 000 osob, z celosvětového měřítka se počet postižených poruchou autistického spektra pohybuje kolem 70 miliónů.

Aspergerův syndrom

Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí. Povětšinou je však zachován vývoj řeči a u této poruchy není tak časté mentální opoždění. Mají potíže chápat humor, ironii, metafory a nadsázku. Časté jsou u tohoto syndromu vývojové poruchy (ADHD, ADD,…).
Oblíbené jsou specifické či rutinní činnosti, které upřednostňují před náhlými změnami. Zajímavé publikace, které se zabývají Aspergerovým syndromem jsou např. Tonny Attwood (Aspergerův syndrom), Christine Preismann (Život s Aspergerovým syndromem) , Wendy Lawson (Život za sklem) nebo také kniha od Brendy Boyd (Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem).

Atypický autismus

Je označením pro diagnózu, kde nebývají zcela naplněna diagnostická kritéria závazná pro dětský autismus (dříve se mluvilo o tzv. „autistických rysech“). Sociální dovednosti u osob s atypickým autismem bývají méně narušeny, než u dětí s klasickým autismem, mohou mít lepší sociální či komunikační dovednosti nebo se neprojevují stereotypní zájmy.

Vysokofunkční autismus

U vysokofunkčního autismu jsou základní sociální a komunikační funkce zachovány. Lidé s tímto postižením mají však problém chápat sociální normy (mohou působit nevychovaně či výstředně). Vyhledávají spíše stereotypní činnosti a aktivity. I při daném handicapu mohou rozumové schopnosti dosahovat až nadprůměru.

Odlehčovací služba

Co je odlehčovací služba?

Terénní i ambulantní služba, která umožní pečující osobě nezbytný odpočinek.
Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu (dle konkrétní domluvy). Tuto službu může pečující rodina využívat dlouhodobě, ale i jednorázově.
Tato doba slouží pečujícím k nabrání sil potřebných k další péči o dítě se zdravotním postižením.

Proč je odlehčovací služba důležitá?

Každodenní trvalá péče o dítě či mladistvého s postižením je velmi namáhavá a představuje pro pečujícího značnou fyzickou i psychickou zátěž. Pečující osoba často nemá prostor pro nezbytný odpočinek ani pro vyřízení osobních záležitostí. Pokud tato situace trvá dlouhodobě, vede k vyčerpání pečující osoby a jejímu sociálnímu odloučení. Nemá-li pečující rodič jinou možnost jak náročnou situaci řešit, má syndrom vyhoření často za následek umístění dítěte v pobytovém zařízení sociální péče a zpřetrhání dosavadních sociálních i citových vazeb.

Cíle odlehčovacích služeb střediska ELIADA Brno

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí
  • Poskytnout prostor pro osobní záležitosti a zájmy pečujících a umožnit jim nezbytný odpočinek
  • Zajistit běžnou péči o dítě nebo mladého člověka a podpořit jeho další rozvoj

Zásady poskytování odlehčovacích služeb střediska ELIADA Brno

Zásada respektujícího přístupu –Respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru – Při práci respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby klienta. Ty jsou zaznamenány v IP a asistent je během poskytování služby (spolupráce s klientem) respektuje.
Zásada flexibilního přístupu – služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i místa poskytování služeb).
Zásada práva volby – pracovníci střediska respektují klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
Zásada spolupráce a návaznosti péče – respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby.
Zásada zachování maximální možné míry samostatnosti klienta

Informační brožura pro rodiče

Jak si stěžovat

Doplňkové služby

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování odborné literatury.
stáhnout Seznam odborné literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.
stáhnout Výpujční řád střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek.
Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Je možno zapůjčit speciální pomůcky
stáhnout Seznam speciálních pomůcek

Je možno si zapůjčit rehabilitačni a polohovací pomůcky
stáhnout Seznam rehabilitačních a polohovacích pomůcek

Kontakt

Mgr. Michaela Kubešová (vedoucí střediska ELIADA Brno)
e-mail: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
telefon: +420 734 437 319

osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Zpět na homepage