Osobní asistence – Poruchy autistického spektra

Poslání osobní asistence ELIADA Brno
Pro koho je určena?
Cíl osobní asistence
Informační brožura pro rodiče
Ceník služeb střediska ELIADA Brno
Etický kodex pracovníků střediska ELIADA Brno
Jak si stěžovat
Doplňkové služby
Kontakt

Poslání střediska ELIADA Brno

Posláním střediska ELIADA Brno je dítěti a mladému dospělému s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

Poslání osobní asistence ELIADA Brno

Posláním osobní asistence ELIADA Brno která působí v Brně a okolí, je umožnit prožít hezké a naplněné dětství i těm, které znevýhodňuje jejich tělesné, mentální, kombinované postižení, nebo porucha autistického spektra. Pomocí dlouhodobé asistence podporujeme děti a mladé dospělé v řadě praktických činností, jako je např. cesta do školy, oblékání, učení se nebo hra s vrstevníky.

Pro koho je určena?

Osobní asistence je určena dětem s poruchou autistického spektra ve věku 1-26 let z Jihomoravského kraje, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami.

Cíl osobní asistence

Cílem osobní asistence je takové posilování schopností a dovedností klientů služby, aby se využívání služby minimalizovalo a rodina byla začleněna do běžné společnosti. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím umožnění realizace osobních zájmů, zejména kontaktem s vrstevníky, širší rodinou a dalšími lidmi, docházkou do školy a návštěvou zájmových kroužků. Klienty podporujeme v posilování sociálních dovedností, v soběstačnosti a samostatnosti.

Další info

Autismus

Autismus je trvalé postižení dětského mentálního vývoje. Vlivem této poruchy dítě špatně zpracovává a vyhodnocuje informace v mozku (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá), a to ovlivňuje jeho komunikaci, chování k ostatním a představivost.
V České republice žije přibližně 100 000 osob, z celosvětového měřítka se počet postižených poruchou autistického spektra pohybuje kolem 70 miliónů.

Aspergerův syndrom

Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí. Povětšinou je však zachován vývoj řeči a u této poruchy není tak časté mentální opoždění. Mají potíže chápat humor, ironii, metafory a nadsázku. Časté jsou u tohoto syndromu vývojové poruchy (ADHD, ADD,…).
Oblíbené jsou specifické či rutinní činnosti, které upřednostňují před náhlými změnami. Zajímavé publikace, které se zabývají Aspergerovým syndromem jsou např. Tonny Attwood (Aspergerův syndrom), Christine Preismann (Život s Aspergerovým syndromem) , Wendy Lawson (Život za sklem) nebo také kniha od Brendy Boyd (Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem).

Atypický autismus

Je označením pro diagnózu, kde nebývají zcela naplněna diagnostická kritéria závazná pro dětský autismus (dříve se mluvilo o tzv. „autistických rysech“). Sociální dovednosti u osob s atypickým autismem bývají méně narušeny, než u dětí s klasickým autismem, mohou mít lepší sociální či komunikační dovednosti nebo se neprojevují stereotypní zájmy.

Vysokofunkční autismus

U vysokofunkčního autismu jsou základní sociální a komunikační funkce zachovány. Lidé s tímto postižením mají však problém chápat sociální normy (mohou působit nevychovaně či výstředně). Vyhledávají spíše stereotypní činnosti a aktivity. I při daném handicapu mohou rozumové schopnosti dosahovat až nadprůměru.

Osobní asistence

Co je osobní asistence?

Osobní asistence je druh péče o osoby s postižením poskytovaný terénní formou. Je velmi výjimečná tím, že klient, si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít.Pokud je schopnost jedince samostatně realizovat každodenní činnosti, přiměřeně svému věku, omezena či znemožněna, potřebuje pomoc druhé osoby. Osobní asistent vykonává pro klienta jen takové činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, pokud by mohl. Pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám, s ohledem na své postižení, nezvládl.

Proč je osobní asistence důležitá?

Je důležitá pro klienty, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost. Jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti přiměřené jejich věku je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Nemohou sami vykonávat pro ostatní lidi běžné činnosti a žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Nemohou naplno využít možností nabízených společností (volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity), studovat, v dospělosti i pracovat a uplatnit plně své schopnosti.
Usilujeme především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením.
Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní.

Cíle služby osobní asistence

Cíle služby osobní asistence ELIADA Brno jsou:

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí
  • Umožnit klientovi realizaci jeho osobních zájmů
  • Podpořit soběstačnost a samostatnost klienta

Informační brožura pro rodiče

Jak si stěžovat

Doplňkové služby

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod.Půjčování odborné literatury.
stáhnout Seznam odborné literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.
stáhnout Výpujční řád střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek.
Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Je možno zapůjčit speciální pomůcky
stáhnout Seznam speciálních pomůcek

Je možno si zapůjčit rehabilitačni a polohovací pomůcky
stáhnout Seznam rehabilitačních a polohovacích pomůcek

Kontakt

telefon: +420 605 513 860Mgr. Michaela Kubešová (vedoucí střediska ELIADA Brno)
e-mail: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
telefon: +420 734 437 319

osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Zpět na homepage