Raná péče

Raná péče - práce s klientem

Poslání a cíle poradny
Pro koho je služba určena
Průběh jednání se zájemcem
Jak je služba poskytovaná
Další info

Poslání a cíle poradny

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.
Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

Pro koho je služba určena

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte.
– rodiny s dětmi s tělesným postižením
– rodiny s dětmi s mentálním postižením
– rodiny s dětmi s kombinovaným postižením (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy – smyslové postižení není pro vývoj určující)
– rodiny s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci)

Hranice vymezující možnost poskytnutí služby jsou:
– věk dítěte
– spádovost do cílové skupiny poradny
– oblast poskytování služby
– naplněná kapacita poradny

Službu nemůžeme poskytnout v případě, že dítě je starší osmi let věku, typ postižení dítěte nespadá do cílové skupiny poradny, rodina s dítětem bydlí mimo území poskytování služby (Jihomoravský kraj). V případě naplněné kapacity poradny evidujeme zájemce v pořadníku a v případě uvolnění kapacity můžeme službu poskytnout.
Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabídneme rodině služby jiného pracoviště.

Průběh jednání se zájemcem

Jednání se zájemcem sestává z několika kroků:
Přijetí žádosti – první kontakt – pokud nás vyhledá rodič, zákonný zástupce dítěte (telefonicky, emailem, osobně), zaevidujeme ho jako zájemce o službu rané péče a domluvíme si termín první osobní schůzky.
Osobní setkání se zájemcem – v průběhu obvykle dvou schůzek v místě bydliště rodiny (nebo po dohodě v sídle poradny), mají rodiče prostor vyjádřit svoje potřeby a očekávání.
Pracovníci poradny je seznámí s rozsahem a náplní služby a podmínkami pro přijetí.
Vývojová diagnostika dítěte – jednou ze schůzek může být vstupní psychologické vyšetření, které vypovídá o aktuální úrovni psychomotorického vývoje dítěte v jednotlivých sledovaných oblastech (adaptivní chování, komunikace, jemná a hrubá motorika a sociální chování).
Toto vyšetření slouží nejen k ověření náležitosti k cílové skupině poradny, ale může být pomocí při nastavení osobních cílů klienta, na jejichž naplnění později pracuje rodič spolu s poradcem rané péče a dítětem.
Smlouva o poskytování služby rané péče bývá uzavřena většinou do 6 týdnů od prvního kontaktu.
Platnost smlouvy je vymezena maximálně do doby, kdy dítě dosáhne 8 let věku.
Součástí smlouvy je Individuální plán, který zaznamenává kroky a metody k dosažení osobních cílů klienta, na jejichž naplňování se spolupodílí pečující osoba s poradcem rané péče v rámci konzultací v místě poskytování služby.
Podpisu smlouvy vždy předchází podrobné informování zájemce o službě a podmínkách jejího poskytování, i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.

Jak je služba poskytovaná

Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Její průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Cíle, které chce klient prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny. Rodina se sama rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu využije.

Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, a jsou-li v souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich naplňování. Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se mohou na poradce obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi.
Pracovníci poradny poskytují rodičům také potřebnou podporu při jednání na úřadech, při vyřizování dávek sociální podpory, při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení a vyhledávání tohoto zařízení (např. MŠ..).
Informují rodiče o navazujících službách (odkaz na navazující služby) a poskytují rodinám základní sociální poradenství týkající se příspěvku na péči, nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek atp. Mocným zdrojem pomoci je také kontakt s rodinami, které mají podobnou životní zkušenost. Z tohoto důvodu pořádá Poradna rané péče DOREA několikrát do roka společná setkání rodin.

Další info

Co je raná péče?

Obecně o rané péči

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Zaměřuje se jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám.
Jedná se o terénní sociální službu, která je případně doplněna ambulatní formou služby. Tato služba je zařazena mezi služby sociální prevence a je ukotvena v zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb., § 54.
Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

Proč je raná péče důležitá?

V období do tří let věku umožňují kompenzační možnosti mozku rozvinout náhradní mechanismy i v těch oblastech, jejichž vývoj je opožděn nebo vážně narušen. Systematickou péčí v tomto citlivém období je možno snížit negativní dopad postižení na další vývoj dítěte.

Proč je důležitá práce s dítětem v jeho domácím prostředí?

Domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj.
V tomto přirozeném prostředí se dítě cítí jistější, projevuje se spontánněji a snáze přijme nového člověka.
Rodičům také odpadá stres, který jinak zažívají při cestování s dítětem k lékařům a za jinými službami.

V čem hlavně pomáhá tato služba?

Raná péče usiluje o provázení rodiny na začátku její složité cesty, pomáhá jí nacházet zdroje pomoci a způsoby zvládání. Pomáhá rodině realisticky přijmout situaci, poznat všechna omezení, která postižení dítěte představuje, ale poznat i své možnosti a rozvíjet je.

Základní činnosti rané péče

Základní činnosti rané péče

Základní činnosti rané péče ke stažení

Zásady poskytování služby

Zásady poskytování služby Poradny rané péče DOREA Brno

– K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
– Službu pružně přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny.
– Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti.
– Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti.

Kapacita poradny

Kapacita poradny

Kapacita Poradny rané péče DOREA je 65 rodin.
Ročně se pracovníci poradny věnují cca 70 až 80 rodinám.

Svépomocná rodičovská skupina

Svépomocná rodičovská skupina

Smyslem těchto setkávání je podpora rodičů v jejich náročném životním úkolu.
Rodiče mají možnost seznámit se s lidmi v podobné situaci a otevřeně sdílet v bezpečném prostředí své obavy, problémy i naděje a radosti.
Mohou si vyměňovat cenné zkušenosti a informace a poskytovat si vzájemně emoční podporu.
Za podpory ostatních členů skupiny a při odborném vedení lektory, si mohou rozšiřovat náhledy na konkrétní témata ve svém životě a hledat individuální způsoby řešení svých jedinečných situací.

Program Skupiny rodičů koordinují dvě psycholožky, a je otevřena návrhům a přáním účastníků, kteří ji spoluvytvářejí. Je možné pořádat besedy s odborníky a jinými hosty na témata, která rodiče zajímají.
Skupina se schází zpravidla jednou za měsíc na dvě hodiny. Během programu je rodičům pro jejich děti nabídnuta osobní asistence.

Jak si stěžovat

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby PRP DOREA může podat každý klient, a to i anonymně.

Stížnost lze podat k rukám vedoucí PRP DOREA těmito způsoby:

elektronickou poštou:
rp.dorea@slezskadiakonie.cz

poštou na adresu:
Slezská diakonie
Poradna rané péče DOREA
Kamenná 11
639 00 Brno – Štýřice

prostřednictvím schránky určené pro vhazování stížností:
a) poštovní schránka – umístěna v průchodu domu na adrese Kamenná 21, Brno.
b) schránka „Přání a stížnosti“ – umístěna v PRP DOREA v části B

osobně:
a) ústně – svoji stížnost může autor sdělit kterémukoliv z pracovníků poradny, který ji zapíše a předá vedoucí PRP DOREA.
b) písemně – napsaný materiál může autor předat kterémukoliv z pracovníků poradny, který jej předá vedoucí PRP DOREA.

Řešení stížností

Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 28 dnů ode dne přijetí vedoucím PRP DOREA. Rozhodnutí o výsledku řešení stížnosti je v písemné formě předáno klientovi osobně oproti podpisu, nebo doporučeným dopisem.

Rozhodnutí o výsledku anonymní stížnosti jsou zveřejněna na nástěnce, která je umístěna v PRP DOREA v části B vedle schránky „Přání a stížnosti“. Rozhodnutí je zveřejněno (vyvěšeno) po dobu 5 pracovních dnů od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28-ti denní lhůty pro jejich vyřízení.

Pomůcky, literatura

Speciální hračky, didaktické pomůcky a odborná literatura
stáhnout Seznam speciálních pomůcek
stáhnout Seznam odborné literatury
Rehabilitační a polohovací pomůcky
stáhnout Rehabilitační a polohovací pomůcky k zapůjčení
Výpůjční řád PRP DOREA je součástí Smlouvy o poskytování rané péče.

Zpět na homepage